Domov » O programu » Temelji Programa MIRA

Vizija

Zagotoviti vsem prebivalcem Slovenije pravico do optimalnega duševnega in telesnega blagostanja, zagotoviti pogoje za razvoj in udejanjanje vseh potencialov v poklicnem, družbenem, zasebnem in družinskem življenju ter zagotoviti enakopraven dostop do kakovostnih virov pomoči.

Temeljni namen

Krepiti in ohranjati dobro duševno zdravje ter preprečevati težave v duševnem zdravju in duševne motnje vseh prebivalcev Slovenije.

Z izboljšanjem kompetenc strokovnih služb na vseh področjih varovanja duševnega zdravja želimo vzpostaviti podporno okolje za dobro duševno zdravje.

Službe in storitve za duševno zdravje želimo približati uporabniku. Z zmanjševanjem stigme in diskriminacije oseb z duševnimi motnjami želimo spodbuditi zgodnje iskanje pomoči in zmanjšati institucionalizacijo duševnega zdravja.

Strateški cilji

 1. Trajnostna implementacija politik in ukrepov za podporo DZ prebivalstva.
 2. Razvoj in implementacija z dokazi podprtih interdisciplinarnih promocijskih in preventivnih programov.
 3. Zmanjševanje samomorilnosti in z zlorabo alkohola povezanih duševnih motenj.
 4. Zagotovitev dostopne, celostne in kakovostne obravnave v skupnosti.
 5. Krepitev kompetenc in z dokazi podprtih intervencij ter izmenjave dobrih praks.
 6. Nadgradnja že obstoječih socialnovarstvenih programov in programov v podporo družinam s programi za obravnavo oseb s pridruženimi motnjami v duševnem zdravju.
 7. Krepitev sektorskega in medsektorskega sodelovanja.
 8. Zmanjšanje deficitarnosti ključnih poklicev na področju duševnega zdravja.

Ključna načela

 • Celovitost ukrepanja
 • Vključitev duševnega zdravja v vse politike
 • Zmanjševanje neenakosti na področju duševnega zdravja
 • Interdisciplinarnost
 • Usklajevanje storitev s potrebami prebivalcev
 • Razvoj in krepitev skupnostne obravnave in rehabilitacije
 • Povečanje vključenosti uporabnikov in svojcev

Prednostna področja programa

 1. Zagotavljanje skupnostnega pristopa pri krepitvi duševnega zdravja ter obravnavi oseb s težavami v duševnem zdravju v skupnosti. Poudarek je na medresornem sodelovanju in vključevanju civilne družbe na državni, regionalni in lokalni ravni. Zagotavljanje kakovostnih in dostopnih storitev in programov ter deinstitucionalizacija.
 2. Promocija duševnega zdravja, preventiva in destigmatizacija pri različnih ciljnih skupinah in v različnih okoljih ter ustvarjanje duševnemu zdravju podpornih okolij.
 3. Mreža služb za duševno zdravje otrok in mladostnikov in služb za duševno zdravje odraslih za zagotavljanje preventive, zgodnje diagnostike in celostne obravnave v lokalnih okoljih.
 4. Alkohol in duševno zdravje – ozaveščanje o posledicah škodljive rabe alkohola za duševno zdravje, obravnava tvegane in škodljive rabe alkohola v zdravstvu in zagotavljanje sodelovanja z drugimi sektorji.
 5. Preprečevanje samomora – dvig ozaveščenosti in pismenosti na področju duševnega zdravja  s poudarkom na samomorilnosti, zgodnja identifikacija ogroženih oseb, zagotavljanje dostopnosti do pomoči in obravnave za ogrožene, zmanjševanje porabe alkohola in omejevanje dostopnosti do sredstev za samomor.
 6. Izobraževanje, raziskovanje, spremljanje in evalvacija – integracija vsebin o duševnem zdravju v izobraževalne kurikulume, zagotavljanje ustrezne usposobljenosti različnih strokovnih delavcev za delo z osebami s težavami v duševnem zdravju, izobraževanje za zastopništvo in koordinacijo obravnave v skupnosti, spremljanje stanja duševnega zdravja v Sloveniji, povečanje obsega raziskav in spremljanje ter evalvacija programa MIRA.

Dokumenti

 

Scroll to Top
Skip to content