Strokovnjaki, ki lahko pomagajo

Domov » Kam po pomoč » Strokovnjaki, ki lahko pomagajo » Oblike psihoterapije in regulacija področja v Sloveniji

Oblike psihoterapije in regulacija področja v Sloveniji

Oblike psihoterapije in regulacija področja v Sloveniji

Priznani psihoterapevtski pristopi v okviru specializacije iz klinične psihologije v Sloveniji

Teoretske podlage različnih oblik psihoterapije psihoterapevtom služijo kot teoretski okvir in zasnova za vodenje psihoterapije. Oblike psihoterapije se med seboj razlikujejo po tem, kaj poudarjajo oz. na kaj se osredotočajo.


V Sloveniji so s strani Zbornice kliničnih psihologov priznane spodaj opisane štiri vrste psihoterapije, med katerimi klinični psihologi (ali psihiatri) v času specializacije lahko izbirajo in se usposobijo iz ene smeri. V Sloveniji so sicer na voljo še mnogi drugi raznoliki psihoterapevtski pristopi, vendar usposabljanje zanje ni priznano s strani Zbornice kliničnih psihologov Slovenije.

1.Vedenjsko-kognitivna psihoterapija → kognitivno-vedenjski terapevt

Vedenjsko-kognitivne psihoterapije (VKT) so znanstveno močno podprti pristopi za reševanje širokega spektra težav. VKT združuje pristope vedenjske in kognitivne terapije. Vedenjska terapija se osredotoča na vlogo učenja v razvoju kakršnegakoli vedenja, kognitivna terapija pa poudarja (nefunkcionalne) miselne procese, ki vodijo do (nefunkcionalnega) čustvovanja ali vedenja. VKT pa združuje pristope obeh in se osredotoča tako na miselne procese kot tudi na vedenje. Obravnava z VKT je večinoma kratka in obsega 10 do 15 srečanj. Klient in psihoterapevt na začetku skupaj oblikujeta časovnico terapevtskih ciljev in strategij, katere kasneje med obravnavo nenehno preverjata. Večinoma je VKT usmerjena na reševanje težav »tukaj in zdaj«. VKT terapevti s pomočjo natančno opredeljenih korakov klientom pomagajo razviti bolj učinkovite strategije in tehnike soočanja z vsakodnevnimi izzivi in stiskami. V okviru VKT se klient zaveže tudi k izvajanju domačih nalog med posameznimi srečanji. Njihov namen je postopno uvajanje in utrjevanje novih strategij soočanja s stiskami in vsakodnevnimi izzivi.

2. Psihoanalitična psihoterapija → psihoterapevt razvojnoanalitične usmeritve in psihoanalitični psihoterapevt

Psihoanalizo je razvil Sigmund Freud na začetku 20. stoletja, ko je začel raziskovanje nezavednega. Freudovi začetki so tako služili za razvoj sodobne psihoanalitične psihoterapije, kot jo poznamo danes. Psihoanaliza temelji na predpostavki, da se svojega doživljanja in ravnanja ne zavedamo v celoti – torej so del nezavednega. Preko odkrivanja njihovih nezavednih pomenov in vzrokov se osredotoča na spreminjanje problematičnega vedenja, čustev in misli, ki se lahko kažejo v težavah v medosebnih odnosih ter v samozaupanju. Preko odkrivanja in raziskovanja vzrokov nezavednega lahko posameznik bolje upravlja svoj odnos do sebe in do okolja. Srečanja v okviru psihoanalitične psihoterapije običajno trajajo 50 minut in se izvajajo tedensko, zdravljenje pa večinoma traja približno eno leto, vendar je lahko veliko krajša (tudi samo en mesec) ali pa veliko daljša (več let). Čas trajanja je odvisen od vsakega posameznika in njegovih potreb.

3. Skupinska analiza → skupinski analitik

Začetnik skupinske analize je S. H. Foulkes. Trdi, da so težave najbolje raziskane, razumljene in reševane v skupinah, ker le-te tudi nastopijo v odnosih z drugimi (npr. težave na delovnem mestu, v družini). Posledično je v središču skupinske analize ideja, da smo ljudje družabna bitja, katerih življenja so povezana z drugimi ljudmi. Temelji na opažanju, da predelovanje za člane in članice pomembnih skupnih tem v skupini lahko doseže globoke in trajne spremembe v njihovih življenjih.

Analitične skupine imajo poleg vodje navadno šest do osem članov in se sestajajo vsak teden za 90 minut. Trajanje skupinske terapije je zelo odvisno od posameznikov in njihovih težav, vendar večinoma traja več kot eno leto.

4. Sistemska družinska psihoterapija → sistemski družinski psihoterapevt

Sistemska družinska psihoterapija naslavlja težave, ki nastanejo v kontekstu posameznika in njegovih bližnjih oseb. Namenjena je predvsem posameznikom, parom in družinam. V nasprotju z ostalimi psihoterapevtskimi pristopi se ta pristop primarno usmerja na družine, medtem ko se drugi na posameznika.

Sistemska perspektiva pomeni, da obravnava enoto (družino) kot del večjega družbenega sistema – lokalne in globalne skupnosti z določenim kulturnim ozadjem, socialnoekonomskim statusom, političnim ozadjem itd. Cilj sistemske terapije je spopadanje s težavami, povezanimi z odnosi z drugimi ljudmi. Te težave so lahko na primer na čustvenem in/ali vedenjskem področju, težave v komunikaciji ali težave s prilagajanjem na spremembe (v družini).

Psihoterapevtsko delo poteka individualno ali v skupini – torej s posameznikom, parom, družino ali skupino le-teh. Skupino parov ali družin praviloma vodita dva sistemska psihoterapevta.

Eno srečanje navadno traja med 60 in 90 minut vsak teden ali vsakih par tednov. Običajno celoten proces terapije zajema med 6 do 20 srečanj, odvisno od stisk in potreb posameznika ali skupine.

V čem se razlikujeta individualna in skupinska psihoterapija?

V skupinski terapiji je naenkrat obravnavan več kot en posameznik, prisoten pa je vsaj en psihoterapevt, lahko tudi več. Velikost skupine je odvisna od tipa terapije; če je to partnerska terapija, sta praviloma prisotna le partnerja, v primeru družinske terapije pa je prisoten večji del ali celotna družina.

Druge skupinske terapije pa lahko vključujejo posameznike, ki se med seboj predhodno ne poznajo. Take skupine so na primer skupine za zlorabo substanc. Take skupine navadno vključujejo od 10 do 12 posameznikov.

Tako individualna kot skupinska terapija imata svoje prednosti in pomanjkljivosti.

Nekatere prednosti individualne terapije pred skupinsko so:
• zaupnost – psihoterapevt in posameznik vzpostavita zaupen odnos, pri čemer je terapevt obvezan k varovanju zaupnosti (razen v ekstremnih primerih življenjske ogroženosti);
• prilagajanje – obravnava je prilagojena posamezniku in tempu, s katerim je ta pripravljen oz. zmožen delati na sebi;
• poglobljeno delo in analiza – ker je v obravnavi le ena oseba naenkrat, lahko terapevt usmeri vso svojo pozornost nanjo;
• močan terapevtski odnos – v individualni terapiji lahko lažje in hitreje vzpostavimo močen odnos med klientom in psihoterapevtom;
• (hitrejši) razvoj samozavedanja zaradi usmerjene in pogostejše povratne informacije s strani psihoterapevta;
• prilagodljivost terminov posamezniku;
• učinkovito za velik nabor težav v duševnem zdravju.

Na drugi strani pa so nekatere prednosti skupinske terapije pred individualno sledeče:
• uvid, da se s težavami ne soočamo zgolj mi – v skupinski terapiji spoznamo ljudi, ki se soočajo s podobnimi težavami kot mi;
• razvoj oz. krepitev komunikacijskih in socialnih veščin – v interakciji s skupino se lahko učimo tudi kako neobsojajoče podajati in sprejemati podporo, mnenja in konstruktivno kritiko;
• širša podporna skupina – drugi udeleženci skupine, ki se prav tako soočajo s podobnimi težavami, lahko predstavljajo pomembno dodatno podporno mrežo, s katero lahko odkrito delimo svoje težave;
• razvoj boljšega samozavedanja – s tem, ko slišimo zgodbe drugih udeležencev, ki se soočajo s podobnimi stiskami kot mi sami, lahko pridobimo boljši vpogled v lasten način delovanja;
• možnost učenja dobrih navad od drugih;
• nižja cena – samoplačniška individualna terapija je najpogosteje dražja kot skupinska.

Katera je bolj učinkovita?

Odgovora na to ni. Uspešnost terapije je močno odvisna od tega, kaj nam kot posamezniku ustreza in kaj ne. Torej če imamo možnost, lahko preizkusimo obe vrsti terapije in preko tega ugotovimo, kaj je najbolje za nas.

Regulacija psihoterapije v Sloveniji

Poklic psihoterapevta v Sloveniji ni reguliran, kar pomeni, da trenutno še ni zakonske podlage, ki bi narekovala zahtevano minimalno izobrazbo oz. usposabljanje psihoterapevtov. Posledično imajo lahko nekateri psihoterapevti kljub opravljeni psihoterapevtski specializaciji pomanjkljivo osnovno znanje o človekovih notranjih procesih, kar je ključno za kakovostno in celostno naslavljanje duševnih stisk.

V sklopu specializacije morajo klinični psihologi (lahko tudi psihiatri) opraviti usposabljanje za izvajanje ene izmed štirih priznanih vrst psihoterapije v Sloveniji. To usposabljanje je skladno z najboljšimi mednarodnimi praksami in smernicami. Ker zakon o psihoterapiji v Sloveniji še ne obstaja, lahko uradno v zdravstvenem sistemu, kjer je izvajanje kakovostnih storitev nadzorovano, psihoterapijo izvajajo izključno usposobljeni strokovnjaki. Vsi ostali lahko v sklopu zdravstvenega sistema uradno izvajajo zgolj psihološko svetovanje.

Izven zdravstvenega sistema pa poleg štirih priznanih vrst psihoterapije v Sloveniji obstajajo tudi druge vrste psihoterapije, mnoge od katerih zaradi pomanjkanja regulacije področja psihoterapije niso skladne z mednarodnimi smernicami in najboljšimi praksami.

 

Scroll to Top

Osebni zdravnik

Osebni zdravniki se kot »vratarji« v zdravstveni sistem srečujejo z najrazličnejšimi nujnimi situacijami in obstaja velika verjetnost, da je pred nami že pomagal drugi osebi, ki se je znašla v podobni hudi stiski. V tovrstnih primerih imajo osebni zdravniki pripravljen protokol, ki omogoči, da nam nudi najučinkovitejšo pomoč oziroma, da nam omogoči dostop do potrebnih strokovnjakov.

Centri za duševno zdravje odraslih

V kolikor se soočamo z hudo duševno stisko ali nasiljem, se lahko po pomoč obrnemo na najbližji Center za duševno zdravje odraslih. Lokacije najdete na spletni povezavi.

Multidisciplinarne ekipe strokovnjakov duševnega zdravja se pogosto srečujejo z nujnimi primeri in so tudi posebej usposobljene kako najbolj učinkovito nasloviti nastale nujne situacije.

Službe, ki obravnavajo nujna in krizna stanja

Nujna in krizna stanja obravnavajo nujna medicinska pomoč in psihiatrične bolnišnice. Nujna medicinska pomoč je na voljo v vsakem zdravstvenem domu in bolnišnici.

Psihiatrične bolnišnice, ki nudijo pomoč v nujnih in kriznih stanjih pa so na naslednjih lokacijah:

 • Ljubljana:
  • Urgentna psihiatrična ambulanta (vsak dan med 8.15 in 14.45 uro), Njegoševa 4 01/475 06 85
  • Dežurna psihiatrična služba – Center za mentalno zdravje (v popoldanskem in nočnem času), Zaloška 29 01/5874 900
 • Maribor: Psihiatrična urgentna ambulanta, UKC Maribor (od 8.00 do 8.00 naslednjega dne), Ob železnici 30 02/321 11 33
 • Vojnik: Psihiatrična bolnišnica Vojnik, psihiatrična dežurna – urgentna ambulanta, (vsak dan 24 ur, od 8. do 8.ure), Celjska cesta 37 03/780 01 00
 • Ormož: Psihiatrična bolnišnica Ormož, Ambulanta za nujne prve preglede (pregleda dežurni zdravnik), vsak dan od 10.00 do 15.00 ure, Ptujska cesta 33, 2270 Ormož 02/741 51 00

Dežurna pedopsihiatrična služba na varovanem oddelku za otroke in mladostnike

V kolikor nastopi huda duševna stiska ali se soočimo z nasiljem izven delovnega časa, se vedno lahko obrnemo tudi na dežurno pedopsihiatrično službo na varovanem oddelku za otroke in mladostnike Univerzitetne psihiatrične klinike v Ljubljani, Grablovičeva 44a, 01/5874 955.

Podporne ambulante regionalnega Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov

Pomoč lahko poiščemo v podpornih ambulantah regionalnega Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov – za urgentne napotitve:
 • Ljubljana:
  • Za otroke do 15. leta na Pediatrični kliniki, UKC Ljubljana, Bohoričeva ulica 20, ob delovnih dneh od 8.00 do 14.30, tel.št.: 01/522 37 00
  • Za mladostnike do 19. leta na Univerzitetni psihiatrični kliniki, Grablovičeva 44a, ob delovnih dneh od 8.00 do 14.30; telefon: 01/587 49 55
 • Maribor: za otroke in mladostnike na Kliniki za pediatrijo, UKC Maribor, Ljubljanska ulica 5, ob delovnih dneh od 8.00 do 14.30; 02/321 10 00

Osebni pediater

Osebni pediatri se kot »vratarji« v zdravstveni sistem srečujejo z najrazličnejšimi nujnimi situacijami in obstaja velika verjetnost, da je pred nami že pomagal drugi osebi, ki se je znašla v podobni hudi stiski. V tovrstnih primerih imajo osebni zdravniki pripravljen protokol, ki omogoči, da nam nudi najučinkovitejšo pomoč oziroma, da nam omogoči dostop do potrebnih strokovnjakov.

Študentske psihološke svetovalnice

Slovenske univerze svojim študentom in zaposlenim nudijo psihološke svetovalnice. Te so namenjene vsem študentom, ki se soočajo s težkimi situacijami (na področju študija, medosebnih odnosov, itd.), potrebujejo pogovor ali nasvet kako naprej.

Več o psiholoških svetovalnici na svoji univerzi si preberi na naslednji povezavi:

Center za psihološko svetovanje Posvet

Center za psihološko svetovanje Posvet nudi brezplačno psihološko svetovanje na različnih lokacijah po Sloveniji, tako za odrasle kot za mladostnike:
 • Lokacije svetovalnic za odrasle:
  • Ljubljana, Kranj, Postojna, Slovenj Gradec, Nova Gorica, Murska Sobota, Sevnica, Portorož, Idrija, Maribor, Zagorje ob Savi, Nove mesto, Tolmin, Ilirska Bistrica, Jesenice: naročanje na telefonski številki: 031 704 707, vsak delovni dan med 8. in 16.uro
  • Celje, Laško, Mozirje: naročanje na telefonski številki: 031 778 772, ponedeljek-četrtek 10.00-18.00h, petek 8.00-15.00
 • Lokacije svetovalnic za mladostnike od 14 do 18 let:
  • Ljubljana, Portorož: naročanje na telefonski številki: 031 704 707, vsak delovni dan med 8. in 16.uro
  • Celje: naročanje na telefonski številki: 031 778 772, ponedeljek-četrtek 10.00-18.00h, petek 8.00-15.00
Več o Posvetu si lahko preberete na njihovi spletni strani www.posvet.org ali pa jih kontaktirate preko elektronske pošte: info@posvet.org

Telefonsko svetovanje

V primeru duševne stiske lahko hitro in brezplačno dostopamo tudi do telefonske pomoči:

 • Klic v duševni stiski 01 520 99 00 (vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj).
 • Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik 116 123 (24ur/ dan, vsak dan). Klic je brezplačen.
 • TOM telefon za otroke in mladostnike 116 111 (vsak dan med 12. in 20. uro). Klic je brezplačen.

Na voljo je tudi telefonsko svetovanje, ki je posebej usposobljeno za žrtve nasilja v sklopu Društva SOS:

 • Brezplačni SOS telefon, 24ur/dan: 080 11 55.
 • SOS osebno svetovanje: vsak delavnik od 9. do 15. ure: 031 699 333 (lahko vas pokličejo nazaj, da s klicem nimate stroškov; nudijo tudi pogovor s psihoterapevtko).

Socialno-varstveni programi

Nevladne organizacije (v nadaljevanju NVO) izvajajo številne socialno-varstvene programe na področju duševnega zdravja, in sicer:

 • Programi medvrstniške podpore, kjer lahko najdemo podporo pri osebah z izkušnjami v težavah z duševnim zdravjem, ki so podobne našim;
 • Programi za okrevanje, ki vključujejo poklicno rehabilitacijo, usposabljanja za različna dela ter podporno zaposlovanje;
 • Bivanje s podporo, ki je namenjeno osebam, ki potrebujejo pomoč pri samostojnem bivanju
 • Programi za podporo pri vsakodnevnem življenju

Ker programi NVO na področju duševnega zdravja zajemajo tako široko paleto aktivnosti, so namenjeni tako osebam, ki imajo dolgotrajne težave v duševnem zdravju, kot tudi osebam, ki so se prvič srečale z duševnimi stiskami in iščejo podporo vrstnikov s podobnimi izkušnjami.

V Sloveniji na področju duševnega zdravja deluje več različnih NVO in sicer:

Kontakte vseh teh društev najdete na naši spletni strani pod Seznam virov pomoči v podpoglavju Seznam socialnovarstvenih programov na področju duševnega zdravja.

Spletno svetovanje in informiranje

Do svetovanja in informacij s strani strokovnjakov duševnega zdravja lahko dostopamo tudi na spletu. Vprašanja lahko zastavimo tudi anonimno, prav tako lahko opredelimo ali želimo, da je naše vprašanje ter odgovor strokovnjaka objavljen na spletni svetovalnici ali želimo, da nam odgovorijo zasebno.

Spletno svetovanje je namenjeno je predvsem nudenju nasvetov v primeru blažjih duševnih stisk, spodbujanju krepitve duševnega zdravja ter usmeritvi k strokovnemu viru pomoči v primeru bolj izraženih duševnih stisk ali nujnih primerih.

Različne spletne platforme za svetovanje in informiranje najdete na naslednji povezavi:

Samoplačniška obravnava pri zasebnih izvajalcih

Po pomoč se lahko obrnemo tudi k strokovnjakom duševnega zdravja, ki imajo zasebno prakso. To so tako psihiatri, klinični psihologi, psihologi, kot tudi svetovalci in psihoterapevti. Obravnava pri zasebnih strokovnjakih duševnega zdravja je samoplačniška. Na primer, povprečna cena 50 minutne psihoterapije se giblje med 45 do 60 EUR.

Ker v Sloveniji še vedno ni urejene zakonodaje o psihoterapiji in psihološki dejavnosti, je pomembno, da smo pri izbiri zasebnega strokovnjaka previdni. Pri izbiri ustreznega in kakovostnega strokovnjaka nam lahko svetuje tudi strokovnjak duševnega zdravja, ki je zaposlen v javnem zdravstvu (npr. v Centru za duševno zdravje za odrasle, psihiatrični bolnišnici) ali osebni zdravnik.

Centri za duševno zdravje odraslih (tudi brez napotnice)

Centri za duševno zdravje odraslih (CDZO) delujejo v zdravstvenih domovih in so namenjeni vsem starejšim od 18 let, ki se srečujejo z najrazličnejšimi težavami v duševnem zdravju. Za pogovor s strokovnjaki v CDZO se lahko odločimo po lastni presoji, saj za vstop ni potrebna napotnica.

V CDZO deluje multidisciplinarna ekipa, ki vključuje zdravnika psihiatra, psihologa, specialista klinične psihologije, socialnega delavca, delovnega terapevta in diplomirano medicinsko sestro/zdravstvenika. Ti nam nudijo celostno obravnavo naših duševnih stisk – vsak na svojem področju, ter skupaj z nami oblikujejo naš načrt zdravljenja.

Po potrebi nas CDZO napoti na specialistični pregled ali usmeri na preventivne programe.

Več od CDZO si lahko najdemo na naslednji povezavi.

Centri za krepitev zdravja / Zdravstvenovzgojni centri

Centri za krepitev zdravja (v nadaljevanju: CKZ) in Zdravstvenovzogojni centri (v nadaljevanju: ZVC), ki se nahajajo v vseh zdravstvenih domovih v Sloveniji, brezplačno (v sklopu obveznega zdravstvenega zavarovanja) nudijo različne delavnice za krepitev duševnega zdravja in sicer:

 • Tehnike sproščanja
 • Spoprijemanje s stresom
 • Zdravi odnosi
 • Podpora pri spoprijemanju s tesnobo
 • Podpora pri spoprijemanju z depresijo

Nudijo nam tudi pogovorne ure, kjer se lahko na individualni ravni z različnimi strokovnjaki posvetujemo kako okrepiti naše duševno zdravje.

Prvih treh delavnic se lahko udeležimo tako, da kontaktiramo enega izmed centrov ter se dogovorimo za obisk delavnic ali individualni posvet.

Na delavnici namenjeni podpori ob spoprijemanju s tesnobo in depresijo nas lahko napotijo tudi osebni zdravnik, patronažna medicinska sestra, psihiater, psiholog ali drug specialist, ki dela v zdravstveni dejavnosti. Lokacije ZVC in CKZ lahko najdemo na naslednji povezavi.

Centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov (tudi brez napotnice)

Centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM) delujejo v zdravstvenih domovih. Namenjeni so otrokom, mladostnikom do 19. leta in njihovim staršem, ki potrebujejo pomoč ali podporo pri reševanju duševnih stisk ali pri krepitvi duševnega zdravja. V CDZOM lahko otroka ali starše usmeri osebni zdravnik ali razvojni pediater, obiščete jo lahko tudi brez napotnice.

V CDZOM deluje multidisciplinarna ekipa, ki vključuje zdravnika specialista otroške in mladostniške psihiatrije, psihologa, specialista klinične psihologije, (kliničnega) logopeda, socialnega delavca, specialnega pedagoga, delovnega terapevta in diplomirano medicinsko sestro/zdravstvenika. Ti nudijo otroku ali mladostniku celostno obravnavo njihovih duševnih stisk ter pripravijo načrt zdravljenja.

Po potrebi CDZOM otroka ali mladostnika napoti na specialistični pregled ali usmeri na preventivne programe.

Več o CDZOM si lahko preberemo na naslednji povezavi.

Psihiatrična ambulanta

Zdravnik specialist psihiater ugotovi in določi s katero obliko duševne motnje se soočamo (postavi diagnozo). Skupaj z nami pripravi načrt zdravljenja in tudi spremlja potek našega okrevanja. Po potrebi uvede zdravila in poskrbi, da ob tem prejmemo tudi psihoterapijo in izobraževanja na področju duševnega zdravja (psihoedukacija).

Za pregled pri zdravniku psihiatru se lahko odločimo po lastni presoji – torej brez napotnice. Prav tako pa nas na pregled lahko usmeri tudi osebni zdravnik z izdajo napotnice.

Team v ambulanti družinske medicine (osebni zdravnik)

Pri iskanju primernega vira pomoči se lahko obrnemo na osebnega zdravnika. Ta nas bo na podlagi pogovora in ocene naših stisk usmeril naprej k primernemu strokovnjaku. Lahko nam izda napotnico za:

 • Psihološki ali klinično psihološki pregled
 • Specialistični pregled (pedopsihiatrični pregled, neuropsihološki pregled)
 • Psihiatrični pregled*

Za specialistični pregled osebni zdravnik izda napotnico, ko oceni, da za opredelitev naše duševne motnje ali učinkovitejše zdravljenje potrebujemo strokovnjaka z bolj poglobljenimi znanji na določenem področju.

Osebni zdravnik nas lahko tudi brez napotnice usmeri na:

 • Center za duševno zdravje odraslih (pričetek obravnave po 18. letu)
 • Psihiatrični pregled*
 • Preventivni program (npr. center za krepitev zdravja in zdravstveno-vzgojni center)

Z napotnim dokumentom (ni enako kot napotnica) vas lahko usmeri tudi v Center za krepitev zdravja ali zdravstveno vzgojni center na delavnico za krepitev duševnega zdravja in sicer:

 • Podpora pri spoprijemanju s tesnobo
 • Podpora pri spoprijemanju z depresijo

*Opomba: Zaradi boljšega spremljanja nekateri želijo, da so k njim na pregled napoteni s strani osebnega zdravnika, vendar ne vsi.

Telefonsko svetovanje

Če nismo prepričani, katera oblika pomoči bi bila najbolj primerna za nas, kje poiskati pomoč ali kako dostopati do pomoči, se lahko posvetujemo tudi preko telefona z različnimi svetovalci:

 • Klic v duševni stiski 01/520 99 00 (vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj).
 • Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik 116 123 (24ur/ dan, vsak dan). Klic je brezplačen.
 • TOM telefon za otroke in mladostnike 116 111 (vsak dan med 12. in 20. uro). Klic je brezplačen.

Spletni viri pomoči

Ko nismo prepričani katera oblika pomoči, je najbolj primerna za nas ali sploh kje začeti iskati pomoč, si lahko pomagamo z različnimi spletnimi stranmi, ki imajo nabor različnih virov pomoči:

Prav tako lahko za usmeritev povprašamo strokovnjake duševnega zdravja, ki svetujejo v spletnih svetovalnicah:

Skip to content