Psihosocialna tveganja na delovnem mestu

Domov » Na delovnem mestu » Psihosocialna tveganja na delovnem mestu » 5 korakov za obvladovanje psihosocialnih tveganj

5 korakov za obvladovanje psihosocialnih tveganj

5 korakov za obvladovanje psihosocialnih tveganj

Obvladovanje psihosocialnih tveganj poteka podobno kot obvladovanje ostalih tveganj za zdravje in varnost pri delu (ocena, načrtovanje ukrepov, implementacija, vrednotenje, kontinuirano spremljanje in izpopolnjevanje) in ga lahko razdelimo na več ravni, primarno (obvladovanje tveganj in promocijo dobrega duševnega počutja pri delu), sekundarno (ozaveščenost in krepitev kompetenc zaposlenih) in terciarno (zmanjševanje škodljivih posledic izpostavljenosti psihosocialnim tveganjem, rehabilitacija in programi vračanja na delo).


Glede na velikost organizacije je za obvladovanje tveganj, vključno s psihosocialnimi, imenovana oseba, odgovorna za varnost in zdravje pri delu ali skupina za zdravje, v manjših podjetjih pa je to po navadi lastnik, direktor, vodja organizacije. Formalna dodelitev vloge za preprečevanje in obvladovanje tveganj nakazuje na raven preventivne kulture v delovni organizaciji.

1. Prepoznavanje psihosocialnih dejavnikov in ocena tveganj

Da bi lahko psihosocialna tveganja učinkovito obvladali oz. preprečevali, je bistvenega pomena najprej razumeti izvore tveganj in se šele potem odločiti za izbor ukrepov. Pri postopku prepoznavanja teh tveganj gre za odkrivanje dogodkov, delovnih pogojev in okoliščin, ki bi lahko imeli negativen vpliv na zaposlene. Pri tem se uporablja podatke iz več virov, kot so npr.:

 • analiza internih podatkov o bolniških staležih, nesrečah pri delu, pritožbah, o fluktuaciji (odhajanje zaposlenih),
 • analiza obstoječih procesov in struktur v organizaciji, povezanih z duševnim zdravjem, ugotavljanje zamud, napak pri delu,
 • dobre prakse, viri podpore zaposlenim na delovnem mestu, opravljena izobraževanja s tega področja,
 • opisi delovnih nalog,
 • zbiranje odzivov zaposlenih s pogovori, anonimnimi anketami o zadovoljstvu idr.

Posebno pozornost je treba posvetiti dejavnikom tveganja, ki so specifični za vsako posamezno organizacijo. Upoštevati je potrebno tudi to, da se psihosocialna tveganja znotraj iste organizacije lahko med posameznimi oddelki, delovnimi ekipami oz. delovnimi mesti močno razlikujejo. Zato je pomembno v ocenjevanje tveganj zajeti vse oddelke, ekipe in delovna mesta. O morebitnih posebnih psihosocialnih tveganjih, ki so značilna za posamezne panoge, se je priporočljivo posvetovati tudi s panožnimi strokovnimi združenji in sindikati.

Kakovostna ocena tveganj vsebuje informacije o vrsti in resnosti izpostavljenosti tveganjem: npr. o tem, kako naj bi tveganje vplivalo na zdravje in varnost zaposlenih, koliko in kako dolgo so ti izpostavljeni tveganjem, podatke o bolniških staležih, o zadovoljstvu zaposlenih, njihovih morebitnih namenih, da delovno organizacijo zapustijo, in o produktivnosti organizacije. Bolj podrobni napotki za obvladovanje posameznih psihosocialnih tveganj so navedeni v nadaljevanju. Pri oceni tveganja je pomembno vključiti tudi pozitivne vidike delovnega okolja, ki bi jih bilo potrebno krepiti  in o njih obveščati zaposlene. 

2. Načrtovanje ukrepov

Ko je dosežena zadovoljiva stopnja razumevanja izvora in obsega tveganj ter njihovih posledic, se pripravi konkreten in izvedljiv akcijski načrt, ki upošteva naravo in obseg prepoznanih tveganj. V načrtu naj bodo opredeljena tveganja, ki bi jih želeli obvladati, opisi, na kakšen način bodo dejavnosti potekale, kdo je za izvedbo odgovoren, kdo bo pri tem še sodeloval, časovni okvir izvedbe, viri, ki so za uresničitev načrta potrebni, pričakovani rezultati (poslovni in zdravstveni) ter načini, kako se bodo akcijski načrt ter učinki ukrepov merili in vrednotili. Ukrepi naj bodo primerni glede na naravo in obseg prisotnih psihosocialnih tveganj. Priporočljivo je, da so načrtovani ukrepi neposredno uporabni in prilagojeni konkretni organizaciji, konkretnemu delovnemu okolju oz. skupini zaposlenih ter da ima pri tem prednost obvladovanje psihosocialnih tveganj pri izvoru oz. tistih tveganj, kjer je pričakovati največji učinek.

3.  Izvedba ukrepov in aktivnosti – zmanjševanje tveganj in nadzor nad ukrepi 

V tem koraku gre za uveljavljanje in izvajanje izbranih ukrepov. Potrebno je zagotoviti, da se bodo ukrepi  izvajali daljše obdobje. Ti ukrepi lahko pomenijo odstranitev tveganj, če je to možno, ali pa v danih okoliščinah njihovo zmanjšanje. Učinkovitost izvajanja ukrepov je odvisna od pripravljenosti organizacije za spremembo, ustreznosti in praktične izvedljivosti načrtovanih ukrepov ter ujemanja načrtovanih ukrepov in aktivnosti z delovnimi procesi. Pomembno je, da ti ukrepi ne prekinjajo dela, ampak kontinuirano pomagajo izboljševati počutje v delovnem okolju. Ukrepi in aktivnosti za upravljanje psihosocialnih tveganj se uvrščajo v tri široke kategorije:

 • primarne, ki obravnavajo vire tveganj na ravni organizacije in vključujejo promocijo dobrega duševnega počutja pri delu,
 • sekundarne, ki si prizadevajo izboljšati znanje in veščine zaposlenih, ter
 • terciarne, ki se ukvarjajo z zmanjševanjem negativnih posledic izpostavljenosti psihosocialnim tveganjem ter zajemajo programe vračanja na delo in rehabilitacije.

4. Pregled rezultatov in vrednotenje

Bistveno je, da se v organizaciji ob vsakem izvedenem ukrepu oz. aktivnosti ovrednoti učinke oz. rezultate ter da se ugotovi, kako dobro in s katerih vidikov je ukrep deloval ali ni deloval. Pri vrednotenju je potrebno pregledati različne podatke z različnih relevantnih vidikov (npr. z vidika zaposlenih, vodstvenih delavcev, lastnikov itd.). Rezultati vrednotenja učinkov ter pregleda izvedbe ukrepov omogočajo določiti prednosti in slabosti načrta ter njegove izvedbe, pripomorejo k učinkovitemu reševanju izvirnega problema ter k vzpostavitvi celotnega procesa obvladovanja psihosocialnih tveganj.

5. Ugotovitve in kontinuirano obvladovanje tveganj za napredek v organizaciji

Zbrani podatki ter ugotovitve vrednotenj naj služijo za pripravo strategije za prihodnje postopke obvladovanja psihosocialnih tveganj ter za pripravo sprememb delovnih procesov in organizacijskih sprememb. Pomembno je tudi, da se o ugotovitvah ter rezultatih v postopkih informira vse zaposlene v organizaciji. Ključno je, da organizacije sprejmejo dolgoročno usmeritev za nadzor in obvladovanje psihosocialnih tveganj. Uspešno obvladovanje psihosocialnih tveganj pripomore k ustvarjanju pozitivne klime v organizaciji, kjer zavzetost, motivacija, učenje in razvoj igrajo pomembno vlogo pri njenem razvoju in napredku.

 

Scroll to Top

Osebni zdravnik

Osebni zdravniki se kot »vratarji« v zdravstveni sistem srečujejo z najrazličnejšimi nujnimi situacijami in obstaja velika verjetnost, da je pred nami že pomagal drugi osebi, ki se je znašla v podobni hudi stiski. V tovrstnih primerih imajo osebni zdravniki pripravljen protokol, ki omogoči, da nam nudi najučinkovitejšo pomoč oziroma, da nam omogoči dostop do potrebnih strokovnjakov.

Centri za duševno zdravje odraslih

V kolikor se soočamo z hudo duševno stisko ali nasiljem, se lahko po pomoč obrnemo na najbližji Center za duševno zdravje odraslih. Lokacije najdete na spletni povezavi.

Multidisciplinarne ekipe strokovnjakov duševnega zdravja se pogosto srečujejo z nujnimi primeri in so tudi posebej usposobljene kako najbolj učinkovito nasloviti nastale nujne situacije.

Službe, ki obravnavajo nujna in krizna stanja

Nujna in krizna stanja obravnavajo nujna medicinska pomoč in psihiatrične bolnišnice. Nujna medicinska pomoč je na voljo v vsakem zdravstvenem domu in bolnišnici.

Psihiatrične bolnišnice, ki nudijo pomoč v nujnih in kriznih stanjih pa so na naslednjih lokacijah:

 • Ljubljana:
  • Urgentna psihiatrična ambulanta (vsak dan med 8.15 in 14.45 uro), Njegoševa 4 01/475 06 85
  • Dežurna psihiatrična služba – Center za mentalno zdravje (v popoldanskem in nočnem času), Zaloška 29 01/5874 900
 • Maribor: Psihiatrična urgentna ambulanta, UKC Maribor (od 8.00 do 8.00 naslednjega dne), Ob železnici 30 02/321 11 33
 • Vojnik: Psihiatrična bolnišnica Vojnik, psihiatrična dežurna – urgentna ambulanta, (vsak dan 24 ur, od 8. do 8.ure), Celjska cesta 37 03/780 01 00
 • Ormož: Psihiatrična bolnišnica Ormož, Ambulanta za nujne prve preglede (pregleda dežurni zdravnik), vsak dan od 10.00 do 15.00 ure, Ptujska cesta 33, 2270 Ormož 02/741 51 00

Dežurna pedopsihiatrična služba na varovanem oddelku za otroke in mladostnike

V kolikor nastopi huda duševna stiska ali se soočimo z nasiljem izven delovnega časa, se vedno lahko obrnemo tudi na dežurno pedopsihiatrično službo na varovanem oddelku za otroke in mladostnike Univerzitetne psihiatrične klinike v Ljubljani, Grablovičeva 44a, 01/5874 955.

Podporne ambulante regionalnega Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov

Pomoč lahko poiščemo v podpornih ambulantah regionalnega Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov – za urgentne napotitve:
 • Ljubljana:
  • Za otroke do 15. leta na Pediatrični kliniki, UKC Ljubljana, Bohoričeva ulica 20, ob delovnih dneh od 8.00 do 14.30, tel.št.: 01/522 37 00
  • Za mladostnike do 19. leta na Univerzitetni psihiatrični kliniki, Grablovičeva 44a, ob delovnih dneh od 8.00 do 14.30; telefon: 01/587 49 55
 • Maribor: za otroke in mladostnike na Kliniki za pediatrijo, UKC Maribor, Ljubljanska ulica 5, ob delovnih dneh od 8.00 do 14.30; 02/321 10 00

Osebni pediater

Osebni pediatri se kot »vratarji« v zdravstveni sistem srečujejo z najrazličnejšimi nujnimi situacijami in obstaja velika verjetnost, da je pred nami že pomagal drugi osebi, ki se je znašla v podobni hudi stiski. V tovrstnih primerih imajo osebni zdravniki pripravljen protokol, ki omogoči, da nam nudi najučinkovitejšo pomoč oziroma, da nam omogoči dostop do potrebnih strokovnjakov.

Študentske psihološke svetovalnice

Slovenske univerze svojim študentom in zaposlenim nudijo psihološke svetovalnice. Te so namenjene vsem študentom, ki se soočajo s težkimi situacijami (na področju študija, medosebnih odnosov, itd.), potrebujejo pogovor ali nasvet kako naprej.

Več o psiholoških svetovalnici na svoji univerzi si preberi na naslednji povezavi:

Center za psihološko svetovanje Posvet

Center za psihološko svetovanje Posvet nudi brezplačno psihološko svetovanje na različnih lokacijah po Sloveniji, tako za odrasle kot za mladostnike:
 • Lokacije svetovalnic za odrasle:
  • Ljubljana, Kranj, Postojna, Slovenj Gradec, Nova Gorica, Murska Sobota, Sevnica, Portorož, Idrija, Maribor, Zagorje ob Savi, Nove mesto, Tolmin, Ilirska Bistrica, Jesenice: naročanje na telefonski številki: 031 704 707, vsak delovni dan med 8. in 16.uro
  • Celje, Laško, Mozirje: naročanje na telefonski številki: 031 778 772, ponedeljek-četrtek 10.00-18.00h, petek 8.00-15.00
 • Lokacije svetovalnic za mladostnike od 14 do 18 let:
  • Ljubljana, Portorož: naročanje na telefonski številki: 031 704 707, vsak delovni dan med 8. in 16.uro
  • Celje: naročanje na telefonski številki: 031 778 772, ponedeljek-četrtek 10.00-18.00h, petek 8.00-15.00
Več o Posvetu si lahko preberete na njihovi spletni strani www.posvet.org ali pa jih kontaktirate preko elektronske pošte: info@posvet.org

Telefonsko svetovanje

V primeru duševne stiske lahko hitro in brezplačno dostopamo tudi do telefonske pomoči:

 • Klic v duševni stiski 01 520 99 00 (vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj).
 • Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik 116 123 (24ur/ dan, vsak dan). Klic je brezplačen.
 • TOM telefon za otroke in mladostnike 116 111 (vsak dan med 12. in 20. uro). Klic je brezplačen.

Na voljo je tudi telefonsko svetovanje, ki je posebej usposobljeno za žrtve nasilja v sklopu Društva SOS:

 • Brezplačni SOS telefon, 24ur/dan: 080 11 55.
 • SOS osebno svetovanje: vsak delavnik od 9. do 15. ure: 031 699 333 (lahko vas pokličejo nazaj, da s klicem nimate stroškov; nudijo tudi pogovor s psihoterapevtko).

Socialno-varstveni programi

Nevladne organizacije (v nadaljevanju NVO) izvajajo številne socialno-varstvene programe na področju duševnega zdravja, in sicer:

 • Programi medvrstniške podpore, kjer lahko najdemo podporo pri osebah z izkušnjami v težavah z duševnim zdravjem, ki so podobne našim;
 • Programi za okrevanje, ki vključujejo poklicno rehabilitacijo, usposabljanja za različna dela ter podporno zaposlovanje;
 • Bivanje s podporo, ki je namenjeno osebam, ki potrebujejo pomoč pri samostojnem bivanju
 • Programi za podporo pri vsakodnevnem življenju

Ker programi NVO na področju duševnega zdravja zajemajo tako široko paleto aktivnosti, so namenjeni tako osebam, ki imajo dolgotrajne težave v duševnem zdravju, kot tudi osebam, ki so se prvič srečale z duševnimi stiskami in iščejo podporo vrstnikov s podobnimi izkušnjami.

V Sloveniji na področju duševnega zdravja deluje več različnih NVO in sicer:

Kontakte vseh teh društev najdete na naši spletni strani pod Seznam virov pomoči v podpoglavju Seznam socialnovarstvenih programov na področju duševnega zdravja.

Spletno svetovanje in informiranje

Do svetovanja in informacij s strani strokovnjakov duševnega zdravja lahko dostopamo tudi na spletu. Vprašanja lahko zastavimo tudi anonimno, prav tako lahko opredelimo ali želimo, da je naše vprašanje ter odgovor strokovnjaka objavljen na spletni svetovalnici ali želimo, da nam odgovorijo zasebno.

Spletno svetovanje je namenjeno je predvsem nudenju nasvetov v primeru blažjih duševnih stisk, spodbujanju krepitve duševnega zdravja ter usmeritvi k strokovnemu viru pomoči v primeru bolj izraženih duševnih stisk ali nujnih primerih.

Različne spletne platforme za svetovanje in informiranje najdete na naslednji povezavi:

Samoplačniška obravnava pri zasebnih izvajalcih

Po pomoč se lahko obrnemo tudi k strokovnjakom duševnega zdravja, ki imajo zasebno prakso. To so tako psihiatri, klinični psihologi, psihologi, kot tudi svetovalci in psihoterapevti. Obravnava pri zasebnih strokovnjakih duševnega zdravja je samoplačniška. Na primer, povprečna cena 50 minutne psihoterapije se giblje med 45 do 60 EUR.

Ker v Sloveniji še vedno ni urejene zakonodaje o psihoterapiji in psihološki dejavnosti, je pomembno, da smo pri izbiri zasebnega strokovnjaka previdni. Pri izbiri ustreznega in kakovostnega strokovnjaka nam lahko svetuje tudi strokovnjak duševnega zdravja, ki je zaposlen v javnem zdravstvu (npr. v Centru za duševno zdravje za odrasle, psihiatrični bolnišnici) ali osebni zdravnik.

Centri za duševno zdravje odraslih (tudi brez napotnice)

Centri za duševno zdravje odraslih (CDZO) delujejo v zdravstvenih domovih in so namenjeni vsem starejšim od 18 let, ki se srečujejo z najrazličnejšimi težavami v duševnem zdravju. Za pogovor s strokovnjaki v CDZO se lahko odločimo po lastni presoji, saj za vstop ni potrebna napotnica.

V CDZO deluje multidisciplinarna ekipa, ki vključuje zdravnika psihiatra, psihologa, specialista klinične psihologije, socialnega delavca, delovnega terapevta in diplomirano medicinsko sestro/zdravstvenika. Ti nam nudijo celostno obravnavo naših duševnih stisk – vsak na svojem področju, ter skupaj z nami oblikujejo naš načrt zdravljenja.

Po potrebi nas CDZO napoti na specialistični pregled ali usmeri na preventivne programe.

Več od CDZO si lahko najdemo na naslednji povezavi.

Centri za krepitev zdravja / Zdravstvenovzgojni centri

Centri za krepitev zdravja (v nadaljevanju: CKZ) in Zdravstvenovzogojni centri (v nadaljevanju: ZVC), ki se nahajajo v vseh zdravstvenih domovih v Sloveniji, brezplačno (v sklopu obveznega zdravstvenega zavarovanja) nudijo različne delavnice za krepitev duševnega zdravja in sicer:

 • Tehnike sproščanja
 • Spoprijemanje s stresom
 • Zdravi odnosi
 • Podpora pri spoprijemanju s tesnobo
 • Podpora pri spoprijemanju z depresijo

Nudijo nam tudi pogovorne ure, kjer se lahko na individualni ravni z različnimi strokovnjaki posvetujemo kako okrepiti naše duševno zdravje.

Prvih treh delavnic se lahko udeležimo tako, da kontaktiramo enega izmed centrov ter se dogovorimo za obisk delavnic ali individualni posvet.

Na delavnici namenjeni podpori ob spoprijemanju s tesnobo in depresijo nas lahko napotijo tudi osebni zdravnik, patronažna medicinska sestra, psihiater, psiholog ali drug specialist, ki dela v zdravstveni dejavnosti. Lokacije ZVC in CKZ lahko najdemo na naslednji povezavi.

Centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov (tudi brez napotnice)

Centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM) delujejo v zdravstvenih domovih. Namenjeni so otrokom, mladostnikom do 19. leta in njihovim staršem, ki potrebujejo pomoč ali podporo pri reševanju duševnih stisk ali pri krepitvi duševnega zdravja. V CDZOM lahko otroka ali starše usmeri osebni zdravnik ali razvojni pediater, obiščete jo lahko tudi brez napotnice.

V CDZOM deluje multidisciplinarna ekipa, ki vključuje zdravnika specialista otroške in mladostniške psihiatrije, psihologa, specialista klinične psihologije, (kliničnega) logopeda, socialnega delavca, specialnega pedagoga, delovnega terapevta in diplomirano medicinsko sestro/zdravstvenika. Ti nudijo otroku ali mladostniku celostno obravnavo njihovih duševnih stisk ter pripravijo načrt zdravljenja.

Po potrebi CDZOM otroka ali mladostnika napoti na specialistični pregled ali usmeri na preventivne programe.

Več o CDZOM si lahko preberemo na naslednji povezavi.

Psihiatrična ambulanta

Zdravnik specialist psihiater ugotovi in določi s katero obliko duševne motnje se soočamo (postavi diagnozo). Skupaj z nami pripravi načrt zdravljenja in tudi spremlja potek našega okrevanja. Po potrebi uvede zdravila in poskrbi, da ob tem prejmemo tudi psihoterapijo in izobraževanja na področju duševnega zdravja (psihoedukacija).

Za pregled pri zdravniku psihiatru se lahko odločimo po lastni presoji – torej brez napotnice. Prav tako pa nas na pregled lahko usmeri tudi osebni zdravnik z izdajo napotnice.

Team v ambulanti družinske medicine (osebni zdravnik)

Pri iskanju primernega vira pomoči se lahko obrnemo na osebnega zdravnika. Ta nas bo na podlagi pogovora in ocene naših stisk usmeril naprej k primernemu strokovnjaku. Lahko nam izda napotnico za:

 • Psihološki ali klinično psihološki pregled
 • Specialistični pregled (pedopsihiatrični pregled, neuropsihološki pregled)
 • Psihiatrični pregled*

Za specialistični pregled osebni zdravnik izda napotnico, ko oceni, da za opredelitev naše duševne motnje ali učinkovitejše zdravljenje potrebujemo strokovnjaka z bolj poglobljenimi znanji na določenem področju.

Osebni zdravnik nas lahko tudi brez napotnice usmeri na:

 • Center za duševno zdravje odraslih (pričetek obravnave po 18. letu)
 • Psihiatrični pregled*
 • Preventivni program (npr. center za krepitev zdravja in zdravstveno-vzgojni center)

Z napotnim dokumentom (ni enako kot napotnica) vas lahko usmeri tudi v Center za krepitev zdravja ali zdravstveno vzgojni center na delavnico za krepitev duševnega zdravja in sicer:

 • Podpora pri spoprijemanju s tesnobo
 • Podpora pri spoprijemanju z depresijo

*Opomba: Zaradi boljšega spremljanja nekateri želijo, da so k njim na pregled napoteni s strani osebnega zdravnika, vendar ne vsi.

Telefonsko svetovanje

Če nismo prepričani, katera oblika pomoči bi bila najbolj primerna za nas, kje poiskati pomoč ali kako dostopati do pomoči, se lahko posvetujemo tudi preko telefona z različnimi svetovalci:

 • Klic v duševni stiski 01/520 99 00 (vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj).
 • Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik 116 123 (24ur/ dan, vsak dan). Klic je brezplačen.
 • TOM telefon za otroke in mladostnike 116 111 (vsak dan med 12. in 20. uro). Klic je brezplačen.

Spletni viri pomoči

Ko nismo prepričani katera oblika pomoči, je najbolj primerna za nas ali sploh kje začeti iskati pomoč, si lahko pomagamo z različnimi spletnimi stranmi, ki imajo nabor različnih virov pomoči:

Prav tako lahko za usmeritev povprašamo strokovnjake duševnega zdravja, ki svetujejo v spletnih svetovalnicah:

Skip to content