Novice

Domov » Aktualno » Novice » S krepitvijo znanja in kompetenc do uspešnejšega obvladovanja nekemičnih zasvojenosti v Sloveniji

S krepitvijo znanja in kompetenc do uspešnejšega obvladovanja nekemičnih zasvojenosti v Sloveniji

S krepitvijo znanja in kompetenc do uspešnejšega obvladovanja nekemičnih zasvojenosti v Sloveniji

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje v okviru implementacije Programa MIRA, Nacionalnega programa duševnega zdravja 2018–2028, organizira 2. Nacionalno konferenco obvladovanja nekemičnih zasvojenosti z naslovom »Z znanjem do zmernosti«, ki poteka 20. in 21. novembra 2023, v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju. Na konferenci, ki se je udeležuje okoli 200 strokovnjakov iz Slovenije, sodelujejo tudi nekateri mednarodno priznani strokovnjaki s področja nekemičnih zasvojenosti.

Nekemične zasvojenosti predstavljajo tiste oblike zasvojenosti, ki ne nastanejo zaradi vnosa psihoaktivnih snovi v telo, temveč jih povzročajo različna vedenja. Vse več raziskovalcev, strokovnjakov, staršev, svojcev in drugih deležnikov opozarja na porast različnih oblik prekomernega vedenja, ki lahko vodi v zasvojenost ter tako pomembno vpliva na duševno in telesno zdravje populacije. Vsebine tokratne konference se osredotočajo predvsem na krepitev znanja in kompetenc strokovnjakov, ki se pri svojem delu soočajo z nekemičnimi zasvojenostmi. Pri tem je poudarek tudi na povezovanju različnih deležnikov, izmenjavi dobrih praks znanj in izkušenj ter iskanju sinergij za uspešno obvladovanje izzivov na področju nekemičnih zasvojenosti v Sloveniji.

Prepoznavanju in pravočasni pomoči pri nekemičnih oblikah zasvojenosti v Sloveniji je potrebno nameniti več pozornosti

doc. dr. Branko Gabrovec, generalni direktor NIJZ

V Sloveniji področje nekemičnih zasvojenosti naslavlja Nacionalni program za duševno zdravje 2018-28, Program MIRA, ki deluje pod okriljem NIJZ. Udeležence konference je uvodoma nagovoril doc. dr. Branko Gabrovec, generalni direktor NIJZ, in poudaril: »Področje nekemičnih zasvojenosti prepoznavamo kot vse bolj pomemben javnozdravstveni izziv tudi na NIJZ. V Sloveniji so se v zadnjih letih okrepile aktivnosti na tem področju raziskovanja, pa tudi promocija zdravja ter preventivne aktivnosti in obravnave nekemičnih zasvojenosti. Eden od ključnih dosežkov, ki smo jih dosegli skupaj z Ministrstvom za zdravje, je vzpostavitev dveh subspecialističnih timov za obravnavo nekemičnih zasvojenosti pri otrocih in mladostnikih ter odraslih. To je pomembno predvsem z vidika širitve mreže virov pomoči s področja nekemičnih zasvojenosti in zagotavljanja poglobljene obravnave oseb, ki se soočajo s tovrstnimi težavami. Zagotovo pa moramo še več pozornosti nameniti hitremu, vendar preudarnemu in učinkovitemu multidisciplinarnemu odzivanju na vprašanja in izzive, ki jih prinašajo nekemične zasvojenosti.«

Vesna Marinko, generalna direktorica Direktorata za javno zdravje na Ministrstvu za zdravje, je ob začetku konference dodala, da »gre v praksi za dva programa specialistične zunaj bolnišnične in bolnišnične dejavnosti na področju nekemičnih zasvojenosti tako za otroke in mladostnike kot odrasle, ki potrebujejo hospitalizacijo oziroma poglobljeno obravnavo ter dodatne podporne oblike pomoči. Oba programa že uspešno pomagata ljudem, kar nas zelo veseli. Prizadevamo si namreč okrepiti celoten spekter ukrepov od ozaveščanja in preventivnih vsebin, do pomoči in obravnave zdravljenja zasvojenosti, zato poleg programov nevladnih organizacij s področja nekemičnih zasvojenosti in preventivnih programov obravnave, podpiramo tudi raziskovanje na tem področju.«

Vesna Marinko, generalna direktorica Direktorata za javno zdravje na MZ

Javnozdravstvenega bremena ne predstavljajo zgolj zasvojenosti, ki jih prepoznamo preko določenih dlje časa prisotnih kliničnih simptomov, temveč tudi vse oblike problematičnega in prekomernega vedenja (npr. prekomerna uporaba interneta, prekomerno gledanje pornografije), ki sicer ne dosegajo kriterijev zasvojenosti. Čeprav imajo te oblike vedenj na ravni posameznika manj škodljive učinke v primerjavi z zasvojenostjo, pa je zaradi večje prevalence njihov učinek na ravni družbe lahko prav tako zaskrbljujoč.

doc. dr. Špela Selak, NIJZ

Doc. dr. Špela Selak, psihologinja in komunikologinja, ki je vodja interdisciplinarne delovne skupine za nekemične zasvojenosti v okviru Programa MIRA na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, poudarja: »Učinkovito obvladovanje nekemičnih zasvojenosti zahteva vzpostavitev celostnega pristopa, ki zajema univerzalno, selektivno in indicirano preventivo, zgodnje odkrivanje tveganja za zasvojenost, ustrezne (evalvirane) intervencije, dostopno in učinkovito obravnavo ter usklajeno delovanje med vsemi deležniki, ki se soočajo s to problematiko. Pot do tovrstnega pristopa k naslavljanju problematike pa jasno zahteva še mnoga raziskovalna prizadevanja, ki bodo podlaga za izbiro ustreznih metod k preprečevanju in obravnavi nekemičnih zasvojenosti.« Ker se mnoge izmed oblik prekomernega vedenja pojavljajo že pri otrocih in mladostnikih, nadaljujejo pa se tudi v odraslosti, sta kakovostno in pravočasno preprečevanje ter obravnava, izrednega pomena.

Problematična raba digitalnih tehnologij ogroža zdravje in blagostanje vseh generacij

Uporaba digitalnih naprav je v zadnjih letih močno narasla pri vseh generacijah, tako v Sloveniji kot po svetu. Vsesplošna uporaba pametnih telefonov, tabličnih računalnikov in drugih digitalnih naprav, preko katerih dostopamo do interneta, je spremenila način našega druženja, informiranja, izobraževanja, dela in preživljanja prostega časa. Digitalnim tehnologijam so vse bolj zgodaj in v vse večji meri izpostavljeni tudi otroci in mladostniki, zato pomembno določajo način njihovega odraščanja in razvoja. Enostaven in neprekinjen dostop do raznovrstnih in privlačnih spletnih vsebin v obliki objav na družbenih omrežjih, videoiger, iger na srečo in drugih spletnih platformah otroke, mladostnike in tudi odrasle pogosto spodbuja k prekomerni rabi. Zaradi nagrajujočega učinka digitalnih vsebin na možgane uporabnikov se pri nekaterih postopoma razvijejo tudi znaki zasvojenosti. Prekomerna raba digitalnih tehnologij in zasvojenost imata lahko številne negativne učinke na zdravje in blagostanje posameznika – tveganje za razvoj duševnih motenj (npr. depresije, anksioznosti), težave in poslabšanje funkcioniranja na pomembnih življenjskih področjih, kot so spanje, telesna aktivnost, šolske in službene obveznosti, kakovostno prehranjevanje, socialna interakcija, pri mlajših otrocih pa obstaja tudi tveganje za različne razvojne zaostanke (npr. pri govornem, socialno-čustvenem, motoričnem razvoju) in vedenjske težave.

Po podatkih Nacionalne raziskave o tobaku, alkoholu in drugih drogah iz leta 2018 lahko visoko tveganje za zasvojenost z internetom prepoznamo pri 6,4 % slovenskih uporabnikov interneta, starih od 15. do 64. leta starosti. Pri tem je ključno poudariti, da je ta delež znatno višji pri mlajših (15–19 let), in sicer 17,1 %. Med različnimi spletnimi vsebinami po pogostosti prekomerne rabe v zadnjih letih izstopajo uporabniki družbenih omrežij. Po nedavnih podatkih slovenske raziskave Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju (HBSC) iz leta 2022 lahko pri 8,9 % slovenskih mladostnikov, starih 11, 13, 15 in 17 let prepoznamo znake problematične rabe družbenih omrežij. Ta delež je višji pri dekletih (10,6 %) kot pri fantih (7,1 %).

Zasvojenosti z igrami na srečo in videoigrami kot edini dve uradno prepoznani nekemični zasvojenosti

Vsebinski poudarek konference je na zasvojenosti z videoigrami in zasvojenosti z igrami na srečo, dveh uradno priznanih oblikah zasvojenosti v zadnji izdaji Mednarodne klasifikacije bolezni (MKB-11), ki sta hkrati tudi najbolj raziskani vrsti nekemičnih zasvojenosti. Kot poudarja profesor na Univerzi Nottingham Trent dr. Mark Griffiths, enen izmed vodilnih raziskovalcev na področju nekemičnih zasvojenosti, in lahko »pri različnih vrstah zasvojenosti, tako kemičnih kot nekemičnih, prepoznamo marsikatere skupne značilnosti oziroma komponente zasvojenosti.« Na konferenci predstavljene ugotovitve in značilnosti s področja videoiger in iger na srečo ponujajo potencialne uvide tudi za druga, manj raziskana vedenja, pri katerih se opažajo vzorci zasvojenosti, kot npr. uporaba družbenih omrežij, pornografije, prehranjevanje, telesna aktivnost ipd.

dr. Mark Griffiths, Univerza Nottingham Trent

Trend k spletnemu igranju iger na srečo in k trgovanju s kriptovalutami

V slovenskem prostoru se pogosto srečujemo z zasvojenostjo z igrami na srečo. Po podatkih Nacionalne raziskave o tobaku, alkoholu in drugih drogah iz leta 2018 lahko znake zasvojenosti prepoznamo pri 4,3 % igralcev iger na srečo. Ob tem je pri mlajših uporabnikih (15–19 let) in pri moških tveganje za zasvojenost izrazito višje kot pri starejših in ženskah. V primerjavi z digitalnimi oblikami zasvojenosti je slednja že dlje časa prepoznana kot duševna motnja, vseeno pa je ravno razvoj digitalnih tehnologij pomembno spremenil prevladujoče oblike igranja iger na srečo. Po besedah doc. dr. Davorja Bodorja, psihiatra in vodje dnevne bolnišnice za zasvojene z igrami na srečo na Kliniki za psihiatrijo Sveti Ivan v Zagrebu, k razvoju zasvojenosti z igrami na srečo ključno prispevajo spletne igralnice. V zadnjem času vse pogosteje iščejo pomoč tudi pacienti, ki imajo težave na področju trgovanja s kriptovalutami.

Zasvojenost z videoigrami najpogosteje vodi k težavam na šolskem ali kariernem področju

Med digitalnimi zasvojenostmi ima področje videoiger najbogatejšo raziskovalno tradicijo. Vseeno pa je bila zasvojenost z videoigrami s strani Svetovne zdravstvene organizacije prepoznana kot bolezen šele od leta 2019. Po podatkih raziskave HBSC iz leta 2022 je 9,1 % slovenskih mladostnikov (starih 11, 13, 15 ali 17 let) poročalo o znakih zasvojenosti z videoigrami. Ta delež je sicer bistveno višji pri fantih (13,3 %), saj ti videoigre igrajo bolj pogosto in dlje časa. O psiholoških vidikih zasvojenosti z videoigrami je na konferenci spregovoril dr. Halley Pontes, predavatelj in raziskovalec na Šoli za psihološke znanosti, Birkbeck, Univerza v Londonu, ki je tudi avtor številnih znanstvenih publikacij na temo zasvojenosti z videoigrami. Izpostavil je ugotovitve nedavne obsežne študije: »Igralci z znaki zasvojenosti z videoigrami tedensko v  povprečju igranju namenijo 34–40 ur. Negativni učinki igranja se pri teh posameznikih najpogosteje kažejo na izobraževalnem ali kariernem področju, neredko pa tudi na njihovem duševnem zdravju in družinskih odnosih.«

Dodatne povezave:

Smernice za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih

Kje lahko poiščem pomoč, če se soočam z nekemično obliko zasvojenosti?

Interaktivni zemljevid z viri pomoči na področju nekemičnih zasvojenosti

Statistična publikacija Nekemične zavojenosti v Sloveniji

Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju med mladostniki v Sloveniji (Izsledki mednarodne raziskave HBSC, 2022)

 

Scroll to Top

Osebni zdravnik

Osebni zdravniki se kot »vratarji« v zdravstveni sistem srečujejo z najrazličnejšimi nujnimi situacijami in obstaja velika verjetnost, da je pred nami že pomagal drugi osebi, ki se je znašla v podobni hudi stiski. V tovrstnih primerih imajo osebni zdravniki pripravljen protokol, ki omogoči, da nam nudi najučinkovitejšo pomoč oziroma, da nam omogoči dostop do potrebnih strokovnjakov.

Centri za duševno zdravje odraslih

V kolikor se soočamo z hudo duševno stisko ali nasiljem, se lahko po pomoč obrnemo na najbližji Center za duševno zdravje odraslih. Lokacije najdete na spletni povezavi.

Multidisciplinarne ekipe strokovnjakov duševnega zdravja se pogosto srečujejo z nujnimi primeri in so tudi posebej usposobljene kako najbolj učinkovito nasloviti nastale nujne situacije.

Službe, ki obravnavajo nujna in krizna stanja

Nujna in krizna stanja obravnavajo nujna medicinska pomoč in psihiatrične bolnišnice. Nujna medicinska pomoč je na voljo v vsakem zdravstvenem domu in bolnišnici.

Psihiatrične bolnišnice, ki nudijo pomoč v nujnih in kriznih stanjih pa so na naslednjih lokacijah:

 • Ljubljana:
  • Urgentna psihiatrična ambulanta (vsak dan med 8.15 in 14.45 uro), Njegoševa 4 01/475 06 85
  • Dežurna psihiatrična služba – Center za mentalno zdravje (v popoldanskem in nočnem času), Zaloška 29 01/5874 900
 • Maribor: Psihiatrična urgentna ambulanta, UKC Maribor (od 8.00 do 8.00 naslednjega dne), Ob železnici 30 02/321 11 33
 • Vojnik: Psihiatrična bolnišnica Vojnik, psihiatrična dežurna – urgentna ambulanta, (vsak dan 24 ur, od 8. do 8.ure), Celjska cesta 37 03/780 01 00
 • Ormož: Psihiatrična bolnišnica Ormož, Ambulanta za nujne prve preglede (pregleda dežurni zdravnik), vsak dan od 10.00 do 15.00 ure, Ptujska cesta 33, 2270 Ormož 02/741 51 00

Dežurna pedopsihiatrična služba na varovanem oddelku za otroke in mladostnike

V kolikor nastopi huda duševna stiska ali se soočimo z nasiljem izven delovnega časa, se vedno lahko obrnemo tudi na dežurno pedopsihiatrično službo na varovanem oddelku za otroke in mladostnike Univerzitetne psihiatrične klinike v Ljubljani, Grablovičeva 44a, 01/5874 955.

Podporne ambulante regionalnega Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov

Pomoč lahko poiščemo v podpornih ambulantah regionalnega Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov – za urgentne napotitve:
 • Ljubljana:
  • Za otroke do 15. leta na Pediatrični kliniki, UKC Ljubljana, Bohoričeva ulica 20, ob delovnih dneh od 8.00 do 14.30, tel.št.: 01/522 37 00
  • Za mladostnike do 19. leta na Univerzitetni psihiatrični kliniki, Grablovičeva 44a, ob delovnih dneh od 8.00 do 14.30; telefon: 01/587 49 55
 • Maribor: za otroke in mladostnike na Kliniki za pediatrijo, UKC Maribor, Ljubljanska ulica 5, ob delovnih dneh od 8.00 do 14.30; 02/321 10 00

Osebni pediater

Osebni pediatri se kot »vratarji« v zdravstveni sistem srečujejo z najrazličnejšimi nujnimi situacijami in obstaja velika verjetnost, da je pred nami že pomagal drugi osebi, ki se je znašla v podobni hudi stiski. V tovrstnih primerih imajo osebni zdravniki pripravljen protokol, ki omogoči, da nam nudi najučinkovitejšo pomoč oziroma, da nam omogoči dostop do potrebnih strokovnjakov.

Študentske psihološke svetovalnice

Slovenske univerze svojim študentom in zaposlenim nudijo psihološke svetovalnice. Te so namenjene vsem študentom, ki se soočajo s težkimi situacijami (na področju študija, medosebnih odnosov, itd.), potrebujejo pogovor ali nasvet kako naprej.

Več o psiholoških svetovalnici na svoji univerzi si preberi na naslednji povezavi:

Center za psihološko svetovanje Posvet

Center za psihološko svetovanje Posvet nudi brezplačno psihološko svetovanje na različnih lokacijah po Sloveniji, tako za odrasle kot za mladostnike:
 • Lokacije svetovalnic za odrasle:
  • Ljubljana, Kranj, Postojna, Slovenj Gradec, Nova Gorica, Murska Sobota, Sevnica, Portorož, Idrija, Maribor, Zagorje ob Savi, Nove mesto, Tolmin, Ilirska Bistrica, Jesenice: naročanje na telefonski številki: 031 704 707, vsak delovni dan med 8. in 16.uro
  • Celje, Laško, Mozirje: naročanje na telefonski številki: 031 778 772, ponedeljek-četrtek 10.00-18.00h, petek 8.00-15.00
 • Lokacije svetovalnic za mladostnike od 14 do 18 let:
  • Ljubljana, Portorož: naročanje na telefonski številki: 031 704 707, vsak delovni dan med 8. in 16.uro
  • Celje: naročanje na telefonski številki: 031 778 772, ponedeljek-četrtek 10.00-18.00h, petek 8.00-15.00
Več o Posvetu si lahko preberete na njihovi spletni strani www.posvet.org ali pa jih kontaktirate preko elektronske pošte: info@posvet.org

Telefonsko svetovanje

V primeru duševne stiske lahko hitro in brezplačno dostopamo tudi do telefonske pomoči:

 • Klic v duševni stiski 01 520 99 00 (vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj).
 • Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik 116 123 (24ur/ dan, vsak dan). Klic je brezplačen.
 • TOM telefon za otroke in mladostnike 116 111 (vsak dan med 12. in 20. uro). Klic je brezplačen.

Na voljo je tudi telefonsko svetovanje, ki je posebej usposobljeno za žrtve nasilja v sklopu Društva SOS:

 • Brezplačni SOS telefon, 24ur/dan: 080 11 55.
 • SOS osebno svetovanje: vsak delavnik od 9. do 15. ure: 031 699 333 (lahko vas pokličejo nazaj, da s klicem nimate stroškov; nudijo tudi pogovor s psihoterapevtko).

Socialno-varstveni programi

Nevladne organizacije (v nadaljevanju NVO) izvajajo številne socialno-varstvene programe na področju duševnega zdravja, in sicer:

 • Programi medvrstniške podpore, kjer lahko najdemo podporo pri osebah z izkušnjami v težavah z duševnim zdravjem, ki so podobne našim;
 • Programi za okrevanje, ki vključujejo poklicno rehabilitacijo, usposabljanja za različna dela ter podporno zaposlovanje;
 • Bivanje s podporo, ki je namenjeno osebam, ki potrebujejo pomoč pri samostojnem bivanju
 • Programi za podporo pri vsakodnevnem življenju

Ker programi NVO na področju duševnega zdravja zajemajo tako široko paleto aktivnosti, so namenjeni tako osebam, ki imajo dolgotrajne težave v duševnem zdravju, kot tudi osebam, ki so se prvič srečale z duševnimi stiskami in iščejo podporo vrstnikov s podobnimi izkušnjami.

V Sloveniji na področju duševnega zdravja deluje več različnih NVO in sicer:

Kontakte vseh teh društev najdete na naši spletni strani pod Seznam virov pomoči v podpoglavju Seznam socialnovarstvenih programov na področju duševnega zdravja.

Spletno svetovanje in informiranje

Do svetovanja in informacij s strani strokovnjakov duševnega zdravja lahko dostopamo tudi na spletu. Vprašanja lahko zastavimo tudi anonimno, prav tako lahko opredelimo ali želimo, da je naše vprašanje ter odgovor strokovnjaka objavljen na spletni svetovalnici ali želimo, da nam odgovorijo zasebno.

Spletno svetovanje je namenjeno je predvsem nudenju nasvetov v primeru blažjih duševnih stisk, spodbujanju krepitve duševnega zdravja ter usmeritvi k strokovnemu viru pomoči v primeru bolj izraženih duševnih stisk ali nujnih primerih.

Različne spletne platforme za svetovanje in informiranje najdete na naslednji povezavi:

Samoplačniška obravnava pri zasebnih izvajalcih

Po pomoč se lahko obrnemo tudi k strokovnjakom duševnega zdravja, ki imajo zasebno prakso. To so tako psihiatri, klinični psihologi, psihologi, kot tudi svetovalci in psihoterapevti. Obravnava pri zasebnih strokovnjakih duševnega zdravja je samoplačniška. Na primer, povprečna cena 50 minutne psihoterapije se giblje med 45 do 60 EUR.

Ker v Sloveniji še vedno ni urejene zakonodaje o psihoterapiji in psihološki dejavnosti, je pomembno, da smo pri izbiri zasebnega strokovnjaka previdni. Pri izbiri ustreznega in kakovostnega strokovnjaka nam lahko svetuje tudi strokovnjak duševnega zdravja, ki je zaposlen v javnem zdravstvu (npr. v Centru za duševno zdravje za odrasle, psihiatrični bolnišnici) ali osebni zdravnik.

Centri za duševno zdravje odraslih (tudi brez napotnice)

Centri za duševno zdravje odraslih (CDZO) delujejo v zdravstvenih domovih in so namenjeni vsem starejšim od 18 let, ki se srečujejo z najrazličnejšimi težavami v duševnem zdravju. Za pogovor s strokovnjaki v CDZO se lahko odločimo po lastni presoji, saj za vstop ni potrebna napotnica.

V CDZO deluje multidisciplinarna ekipa, ki vključuje zdravnika psihiatra, psihologa, specialista klinične psihologije, socialnega delavca, delovnega terapevta in diplomirano medicinsko sestro/zdravstvenika. Ti nam nudijo celostno obravnavo naših duševnih stisk – vsak na svojem področju, ter skupaj z nami oblikujejo naš načrt zdravljenja.

Po potrebi nas CDZO napoti na specialistični pregled ali usmeri na preventivne programe.

Več od CDZO si lahko najdemo na naslednji povezavi.

Centri za krepitev zdravja / Zdravstvenovzgojni centri

Centri za krepitev zdravja (v nadaljevanju: CKZ) in Zdravstvenovzogojni centri (v nadaljevanju: ZVC), ki se nahajajo v vseh zdravstvenih domovih v Sloveniji, brezplačno (v sklopu obveznega zdravstvenega zavarovanja) nudijo različne delavnice za krepitev duševnega zdravja in sicer:

 • Tehnike sproščanja
 • Spoprijemanje s stresom
 • Zdravi odnosi
 • Podpora pri spoprijemanju s tesnobo
 • Podpora pri spoprijemanju z depresijo

Nudijo nam tudi pogovorne ure, kjer se lahko na individualni ravni z različnimi strokovnjaki posvetujemo kako okrepiti naše duševno zdravje.

Prvih treh delavnic se lahko udeležimo tako, da kontaktiramo enega izmed centrov ter se dogovorimo za obisk delavnic ali individualni posvet.

Na delavnici namenjeni podpori ob spoprijemanju s tesnobo in depresijo nas lahko napotijo tudi osebni zdravnik, patronažna medicinska sestra, psihiater, psiholog ali drug specialist, ki dela v zdravstveni dejavnosti. Lokacije ZVC in CKZ lahko najdemo na naslednji povezavi.

Centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov (tudi brez napotnice)

Centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM) delujejo v zdravstvenih domovih. Namenjeni so otrokom, mladostnikom do 19. leta in njihovim staršem, ki potrebujejo pomoč ali podporo pri reševanju duševnih stisk ali pri krepitvi duševnega zdravja. V CDZOM lahko otroka ali starše usmeri osebni zdravnik ali razvojni pediater, obiščete jo lahko tudi brez napotnice.

V CDZOM deluje multidisciplinarna ekipa, ki vključuje zdravnika specialista otroške in mladostniške psihiatrije, psihologa, specialista klinične psihologije, (kliničnega) logopeda, socialnega delavca, specialnega pedagoga, delovnega terapevta in diplomirano medicinsko sestro/zdravstvenika. Ti nudijo otroku ali mladostniku celostno obravnavo njihovih duševnih stisk ter pripravijo načrt zdravljenja.

Po potrebi CDZOM otroka ali mladostnika napoti na specialistični pregled ali usmeri na preventivne programe.

Več o CDZOM si lahko preberemo na naslednji povezavi.

Psihiatrična ambulanta

Zdravnik specialist psihiater ugotovi in določi s katero obliko duševne motnje se soočamo (postavi diagnozo). Skupaj z nami pripravi načrt zdravljenja in tudi spremlja potek našega okrevanja. Po potrebi uvede zdravila in poskrbi, da ob tem prejmemo tudi psihoterapijo in izobraževanja na področju duševnega zdravja (psihoedukacija).

Za pregled pri zdravniku psihiatru se lahko odločimo po lastni presoji – torej brez napotnice. Prav tako pa nas na pregled lahko usmeri tudi osebni zdravnik z izdajo napotnice.

Team v ambulanti družinske medicine (osebni zdravnik)

Pri iskanju primernega vira pomoči se lahko obrnemo na osebnega zdravnika. Ta nas bo na podlagi pogovora in ocene naših stisk usmeril naprej k primernemu strokovnjaku. Lahko nam izda napotnico za:

 • Psihološki ali klinično psihološki pregled
 • Specialistični pregled (pedopsihiatrični pregled, neuropsihološki pregled)
 • Psihiatrični pregled*

Za specialistični pregled osebni zdravnik izda napotnico, ko oceni, da za opredelitev naše duševne motnje ali učinkovitejše zdravljenje potrebujemo strokovnjaka z bolj poglobljenimi znanji na določenem področju.

Osebni zdravnik nas lahko tudi brez napotnice usmeri na:

 • Center za duševno zdravje odraslih (pričetek obravnave po 18. letu)
 • Psihiatrični pregled*
 • Preventivni program (npr. center za krepitev zdravja in zdravstveno-vzgojni center)

Z napotnim dokumentom (ni enako kot napotnica) vas lahko usmeri tudi v Center za krepitev zdravja ali zdravstveno vzgojni center na delavnico za krepitev duševnega zdravja in sicer:

 • Podpora pri spoprijemanju s tesnobo
 • Podpora pri spoprijemanju z depresijo

*Opomba: Zaradi boljšega spremljanja nekateri želijo, da so k njim na pregled napoteni s strani osebnega zdravnika, vendar ne vsi.

Telefonsko svetovanje

Če nismo prepričani, katera oblika pomoči bi bila najbolj primerna za nas, kje poiskati pomoč ali kako dostopati do pomoči, se lahko posvetujemo tudi preko telefona z različnimi svetovalci:

 • Klic v duševni stiski 01/520 99 00 (vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj).
 • Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik 116 123 (24ur/ dan, vsak dan). Klic je brezplačen.
 • TOM telefon za otroke in mladostnike 116 111 (vsak dan med 12. in 20. uro). Klic je brezplačen.

Spletni viri pomoči

Ko nismo prepričani katera oblika pomoči, je najbolj primerna za nas ali sploh kje začeti iskati pomoč, si lahko pomagamo z različnimi spletnimi stranmi, ki imajo nabor različnih virov pomoči:

Prav tako lahko za usmeritev povprašamo strokovnjake duševnega zdravja, ki svetujejo v spletnih svetovalnicah:

Skip to content